logo walstraschool

Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad.(GMR)

Twee leden van onze MR vormen met andere MR vertegenwoordigers  van de andere scholen van het schoolbestuur “Stichting Ultiem” een Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad. Deze GMR overlegt met het schoolbestuur “Stichting Ultiem”  en heeft volgens een vastgesteld reglement advies-of instemmingsrecht over bovenschoolse zaken. Te denken valt dan aan: meerjaren financieel beleid, onderwijskundig beleid, personeelsbeleid, gemeentelijke vakantieplanning enz.