logo walstraschool

Verzekering

Ongevallenverzekering

De O.R./M.R. heeft een ongevallenverzekering afgesloten voor de kinderen ingaande 1 uur voor de aanvang van de lessen tot 1 uur na afloop van de lessen. Ook tijdens nevenactiviteiten, die buiten de genoemde uren vallen, bv. schoolreisjes, e.d., zijn de kinderen en hun begeleiders verzekerd, ten aanzien van ongevallen.

Aansprakelijkheidsverzekering van het schoolbestuur:

De gemeente heeft voor de school een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Deze biedt voor de school (personeelsleden, personeel, stagiaires, vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims als gevolg van onrechtmatig handelen. De school of het schoolbestuur is niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles wat tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt.

De school is alleen aansprakelijk en daarmee schadevergoedingsplichtig wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. De school (of zij die voor de school optreden) moet dus te kort zijn geschoten in hun rechtsplicht. Het is dus mogelijk dat er schade wordt geleden, zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid van de kant van de school. Een voorbeeld daarvan is schade aan een bril tijdens de gymnastiekles; die schade valt niet onder de aansprakelijkheidsverzekering en wordt (dan ook) niet door de school vergoed.

De school is niet aansprakelijk voor schade door onrechtmatig gedrag van leerlingen. Omdat onze leerlingen jonger zijn dan 14 jaar, zijn de ouders primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. De wetgever heeft bepaald dat ouders 24 uur per dag aansprakelijk zijn voor kinderen tot 14 jaar. Dit is vastgelegd in artikel 6:169 van het Burgerlijk Wetboek. Deze aansprakelijkheid heet risicoaansprakelijkheid. Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens andere door de school georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf (of de ouders) verantwoordelijk voor. Het is dus van belang dat ouders/verzorgers zelf een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Als ouders geen verzekering hebben afgesloten zullen zij de schade zelf dienen te betalen.

Aansprakelijkheid eigendommen van derden op school:

We hopen dat het niet nodig is, maar het moet wel even genoemd worden:
de school, c.q. het bestuur is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van eigendommen van derden. Dit geldt voor bijv. een fiets, maar ook voor een pen. De kinderen mogen onder schooltijd geen mobiele telefoon bij zich hebben. Deze wordt aan het begin van de les bij de leerkracht in bewaring gegeven.